Kúpeľne Frýdek, s.r.o.

IČO: 070 11 628

DIČ: CZ07011628

so sídlom: Nádražní 1088, 738 01 Frýdek-Místek

zapísanej na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 74138

kontaktné údaje:

email: info@koupelny-frydek.cz, info@3d-kupelne.sk

telefón: +420 732 633 762, +421 940 923 940

www.koupelny-frydek.cz

www.3d-kupelne.sk


Doporučený postup uplatnenia reklamácie

Zákazník najprv vyplní reklamačný protokol, ktorý nájde na stránkach www.koupelny-frydek.cz a www.3d-kupelne.sk, v záložke Formulár pre zaslanie reklamácie.

Tento protokol obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémové vybavenie reklamácie.

V protokole popíšte závadu čo najpodrobnejšie. Následne budeme zákazníka informovať o postupe a to predovšetkým či je nutné zasielať výrobok k reklamácii alebo či bude reklamácia riešená iným spôsobom.

Po fyzickom prijatí reklamovaného tovaru, dostane zákazník informáciu o prevzatí reklamovaného tovaru mailom. Tovar je potrebné poslať vždy kompletný - nemožno poslať len jeho poškodenú časť. Tovar odosielajte na adresu: Koupelny Frýdek, Nádražní 1088, 738 01 Frýdek-Místek.

Reklamáciu nemožno podať telefonicky!

Na základe priložených podkladov bude reklamácia odborne posúdená a bude stanovený ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Oprávnenosť alebo neoprávnenosť reklamácie vždy posudzuje výrobca, dodávateľ tovaru alebo oprávnená osoba, ktorá vydá svoje písomné stanovisko k reklamácii.

V prípade, že bude reklamácia uznaná ako oprávnená, bude kupujúcemu zaslaný opravený výrobok, nový kus alebo vrátená kúpna cena. Bude tak urobené bezprostredne po posúdení reklamácie.

Náklady spojené so zaslaním k reklamácii hradí zákazník s tým že v prípade uznania reklamácie má nárok na uhradenie týchto nákladov. (Pri uznanej reklamácii náklady platí obchodník) Finančné obnos zašleme prevodom na bankový účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní od vybavenia reklamácie. Číslo účtu uvádzajte kompletný, vrátane pomlčiek. Peniaze nevraciame zloženkou!

O výsledku reklamácie Vás budeme vždy informovať v lehote do 30 dní od prijatia tovaru - telefonicky, e-mailom.

Reklamačný poriadok

Zodpovednosť za vady tovaru, záruka

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa záručných podmienok a lehôt uvedených pri jednotlivých produktoch. Doba, po ktorej je možné nároky z vád tovaru uplatniť sa riadi § 2165 ObčZ (24 mesiacov), táto začne plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia. V prípade výskytu chyby predmetu plnenia, kupujúci uplatňuje zaistenie opravy priamo u predajcu.

podmienky záruky

Kupujúcemu dôrazne odporúčame prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok.

TOPTRANS - dôrazne odporúčame skontrolovať zásielku pri doručení, VŽDY doporučujeme rozbaliť zásielku pred vodičom!

reklamácia tovaru

Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, pokiaľ si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená celá cena tovaru späť.