1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy a v prípade uzavretia kúpnej zmluvy keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar.

1.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho Koupelny Frýdek, sro, so sídlom Nádražní 1088, 738 01 Frýdek-Místek, tel .: +420 732 633 762, +421 940 923 940, e-mail: info@koupelny-frydek.cz, info@3d-kupelne.sk formou jednostranného právneho rokovania (listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou.

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Adresa pre následné zaslanie tovaru po predchádzajúcej dohode:
Koupelny Frýdek - sklad
Ropice 202
73961 Ropice

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pre pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade sa Vám nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete-li, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2 Prevzatie tovaru V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

2.3. Náklady spojené s vrátením tovaru "znášate náklady spojené s vrátením tovaru (prepravné za cestu od spotrebiteľa k dodávateľovi a v prípade potreby úpravy balenia v prípade že je potrebné výrobok prebaliť). Maximálne náklady sú odhadované vo výške max. 60€. Ak v rámci zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov vzhľadom na svoju povahu vrátený poštou a kuriérnou službou v čase uzavretia zmluvy bolo dodané do domácnosti spotrebiteľa: "Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady.".

2.4. Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru "Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti."

2.5. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotřebené a neznečistené a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Pri zasielaní kupujúci zabalí tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.